Skip Navigation or Skip to Content
logo

Onze missie en visie

Missie

Basisschool Kienehoef is een veilige plek waar elk kind de mogelijkheid krijgt om zich optimaal te ontwikkelen in een warme, sociale en rijke omgeving. Onze school is een eigentijdse, uitdagende “speelleertuin” voor kinderen.
In deze veilige omgeving spelen, ontdekken en leren kinderen om te groeien naar evenwichtige, zelfstandige personen.
De kinderen worden voorbereid op de maatschappij van morgen en we geven ze goede ’tools’ en bouwstenen mee voor het vervolgonderwijs en hun toekomst.

Visie

Wij willen dat kinderen elke dag met plezier naar school gaan en zich ontwikkelen in een veilige, rijke en uitdagende leeromgeving.
Er wordt gewerkt aan een fijne sfeer in de groepen. Wij willen dat kinderen hun talenten en mogelijkheden optimaal ontwikkelen, passend bij iedere persoonlijkheid. Samen met kinderen, ouders, team en omgeving geven we betekenisvol onderwijs aan kinderen.
De school beschikt over een ervaren, initiatiefrijk team dat op elkaar inspeelt. Het team draagt zorg voor een sterk pedagogisch klimaat. Het pedagogisch klimaat vormt één van de pijlers voor een fijne, verantwoorde en productieve werksfeer, waarin kinderen actief bij het leerproces zijn betrokken. Het team is zich zeer bewust van haar pedagogisch en didactisch handelen.
Uitgangspunt hierbij is: Samen groeien naar geluk! Samen richting geven aan persoonlijke groei en geluk.

Geluk en pedagogisch klimaat
We zijn een school waar pedagogisch denken en handelen hoog in het vaandel staat.De leerkrachten gaan op een respectvolle manier met de leerlingen om, waarbij op een positieve manier normen en waarden zowel op school-, als op groepsniveau worden gehanteerd. De leerlingen ervaren dat de sfeer in de groepen goed is en dat de leerkrachten hieraan op een prettige wijze bijdragen. Ook zij zelf voelen zich verantwoordelijk voor dit proces. Deze grondhouding wordt gestimuleerd vanaf de eerste schooldag. Het principe van de Vreedzame School is het uitgangspunt. Wij vinden het van groot belang dat ieder kind zich veilig voelt en willen dat het kind positief denkt over zichzelf en anderen. Dit om bij te dragen aan het geluk en het zelfvertrouwen van het kind.

Persoonlijke groei
We zien in ieder kind een uniek persoon dat midden in deze wereld staat, ontelbare impulsen binnenkrijgt en zich in de omgeving aan het ontwikkelen is. Het kind ontdekt waarden, zijn/haar talenten en ontwikkelpunten en volgt daarin een eigen weg. Rekening houdend met de talenten en ontwikkelpunten van kinderen zorgen we ervoor dat de school een omgeving is die het kind prikkelt en uitdaagt om actief te leren.

Samen
Het sterk pedagogisch klimaat op school ontstaat door de grondhouding van leerkrachten in combinatie met activiteiten die de saamhorigheid van een groep versterken. Kinderen leren dat samenwerken bijdraagt aan hun eigen ontwikkeling en aan die van een ander.
We steken energie in het voorkomen van problemen en in het belonen van goed gedrag.
Samen is een kernwaarde die bij het team hoort. Er wordt veel tijd besteed aan overleg, samenwerking en nascholing en we volgen hierin onze gezamenlijk gedragen visie, die een doorgaande lijn van werken waarborgt van groep 1 t/m groep 8.

Een goede communicatie tussen ouders en school vinden we erg belangrijk. We staan open voor de dialoog met ouders zodat we als partners in onderwijs samen invulling kunnen geven aan pedagogische waarden. Ouderhulp is van onschatbare waarde. Hierdoor ontstaat betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind.

Betrokkenheid en eigenaarschap
Leerlingen sturen op aangeven van de leerkracht het eigen leer- en ontwikkelingsproces. We zien dat leerlingen meer gemotiveerd zijn wanneer zij zelf invloed hebben op wat ze leren, bijvoorbeeld doordat ze kunnen kiezen uit opdrachten of zelf hun planning kunnen maken. Dit noemen we eigenaarschap. We voeren kindgesprekken met alle kinderen om dit proces te begeleiden.
Niet alle kinderen beschikken over dezelfde mogelijkheden. Om de betrokkenheid te verhogen sluiten leerkrachten aan bij individuele verschillen in aanleg, tempo en motivatie. Ook aan de creatieve ontwikkeling (muziek, dans, drama, beeldende vorming, tekenen, multimedia) wordt veel aandacht besteed. Hierbij krijgen leerlingen de kans om kwaliteiten te ontdekken en zich veelzijdig te ontwikkelen.

Leren
Leren wordt betekenisvoller als je beseft dat alles op een bepaalde manier met elkaar samenhangt. Het is het vermogen om deze relaties te zien en te begrijpen. De wereld om ons heen bestaat uit relaties, niet uit losse feiten, dingen of gebeurtenissen.
Kinderen gaan hierdoor de wereld zien als één geheel i.p.v. als een optelsom van allemaal losse delen. Ons onderwijs is afgestemd op de kerndoelen die voor het basisonderwijs gelden en we maken gebruik van vernieuwende hulpmiddelen.

Het jonge kind

Naast de algemene visie op onderwijs voor basisschool Kienehoef, willen wij graag inzoomen op onze visie op het jonge kind. Jonge kinderen ontwikkelen zich sprongsgewijs en dit vraagt om een andere aanpak van leerkrachten. In deze visie komen de kernwaarden van onze school: geluk, persoonlijke groei, samen en betrokkenheid terug.  

Door jonge kinderen aandacht en tijd te geven krijgen ze het vertrouwen om te groeien. Om ervoor te zorgen dat het jonge kind zich op basisschool Kienehoef goed kan ontwikkelen, investeren we in een veilige leeromgeving. Veiligheid is de basis voor een goede ontwikkeling.  We zien dat ieder kind uniek is en geven ruimte aan persoonlijke groei. Het principe van de vreedzame school is hierbij uitgangspunt.  

Jonge kinderen hebben graag grip op de wereld om hen heen en willen zich van nature graag ontwikkelen. Door het onderwijs aan jonge kinderen toegankelijk, uitnodigend en inspirerend neer te zetten ontwikkelen kinderen zich. Op basisschool Kienehoef werken we met betekenisvolle thema’s waarin meerdere ontwikkelingsgebieden en leerdoelen aan de orde komen. De materialen en hoeken worden tijdens deze thema’s aangepast aan de speel/leerbehoefte van de leerlingen om de betrokkenheid te vergroten. Om de ontwikkelingskansen van jonge kinderen te stimuleren laten we de kinderen veel concrete ervaringen opdoen tijdens deze thema’s. Betekenisvolle materialen zijn hierbij onmisbaar. Spelen is voor jonge kinderen belangrijk voor zowel de emotionele, sociale als cognitieve ontwikkeling.  

Er is een doorgaande lijn voor kinderen in de leeftijd 0 t/m 13 jaar. Dit betekent voor onze visie op het jonge kind dat we investeren in de samenwerking met zowel de peutergroep als groep 3.  Dit werkt drempelverlagend, omdat de kinderen bekend zijn met de werkwijze, school en klasgenoten. Door te investeren in deze samenwerking kunnen we nog beter tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van jonge kinderen. We vinden dit belangrijk en creëren momenten waarop de kinderen samen spelen en werken.  

Het observeren van jonge kinderen is de basis van onze didactische aanpak. De bedoeling van ons observatie instrument ¨KIJK! is dat de pedagogische hulpverleners van de Verbinding en leerkrachten elkaar kunnen ondersteunen bij hun taak om ieder kind te geven wat het nodig heeft. Observeren doen we systematisch en stemmen we goed af met elkaar. Hierdoor is het beter mogelijk om te verantwoorden en conclusies te trekken uit wat we zien en horen. Zorgvuldig observeren geeft inspiratie en aanknopingspunten om met elkaar in gesprek te gaan.   

Onze missie is om jonge kinderen te laten opgroeien tot evenwichtige en unieke personen die met geluk en vertrouwen zich verder kunnen ontwikkelen.