Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Wie zijn wij

Basisschool Kienehoef is een Vreedzame school in de wijk Kienehoef van Sint-Oedenrode.

Om te beginnen zeggen we heel kernachtig waar het op onze school in hoofdzaak om gaat. Wij willen dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat en heel veel leert zodat het op alle gebieden goed ontwikkelt. Wij werken dan ook aan een fijne sfeer in de groepen en de leerkrachten doen er alles aan om uw kind het optimaal mogelijke te laten bereiken. Daarbij speelt u als ouder een belangrijke, stimulerende rol.

Ouderhulp is van onschatbare waarde, waarbij het uitgangspunt is dat ouderhulp een recht is en geen plicht. Een goede communicatie tussen ouders/verzorgers en de school vinden we erg belangrijk. Daarom worden alle leerlingen en ouders maandelijks over allerlei schoolse zaken geïnformeerd via onze Kienehoef Nieuws en Klasbord. Dagelijks is er gelegenheid voor korte informele contacten tussen ouders en leerkrachten. Structureel zijn er informatieavonden, rapportage gesprekken en kijkuurtjes. Daarnaast worden de ouders betrokken bij allerlei schoolactiviteiten, zoals groepslezen, overblijven, sportdag, vieringen en excursies. De school kent een zeer actieve Ouderraad.

Op 1 oktober 2021 heeft school 202 kinderen die over 9 groepen zijn verdeeld. Het schoolgebouw is gerenoveerd en beschikt over digitale schoolborden in alle groepen. Bovendien straalt de school een prettige en warme sfeer uit.

Up-to-date

We zijn een school waar pedagogisch denken en handelen hoog in het vaandel staat. Dat houdt voor ons in dat handelen en onderwijs geven, gebeurt vanuit een integere kijk op kinderen en hun leefomgeving.

Basisschool Kienehoef is een school die zo up-to-date mogelijk probeert te werken. Dat betekent voor het team dat het regelmatig bezig is om het onderwijs te evalueren en aan te passen aan de steeds veranderende eisen van deze tijd. Elk kind kan zich op onze school veilig en vertrouwd voelen. Elk kind kan met plezier naar school gaan en komt tot zijn recht. We zijn alert op pesten en discriminatie en we werken vooral aan het voorkomen hiervan.

Eigentijds werken wil ook zeggen dat er regels gelden op school. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elk kind. Natuurlijk wordt er wel eens gestraft, maar we steken veel meer energie in het samen bespreken van problemen en in het belonen van goed gedrag.
In onze schoolgids komen alle bovengenoemde punten uitgebreid aan de orde.

De inrichting van het gebouw

De eerste steen van de huidige locatie voor basisschool Kienehoef werd op 20 maart 1980 gelegd. In schooljaar 1980-1981 werd het gebouw in gebruik genomen. Momenteel beschikt ons schoolgebouw over 9 groepslokalen en een inpandige speelzaal. Eén lokaal is 4 ochtenden in gebruik voor de peutergroepen van de Verbinding. Rondom de school is veel ruimte. Aan de voorzijde is een grote speelplaats (verdeeld in een onderbouw- en bovenbouwspeelplaats) met daaraan grenzend een groot grasveld waarvan de kinderen elke dag gebruik kunnen maken. Basisschool Kienehoef is gelegen in de wijk Kienehoef; de meeste leerlingen komen uit deze wijk en uit enkele buitengebieden van de gemeente.

De verwachte levensduur van de schoolgebouwen van onze school en OBS De Springplank is in de huidige staat nog 3 tot 8 jaar. Op dit moment worden er plannen gemaakt hoe hiermee wordt omgegaan. Om duidelijkheid te verkrijgen zal de haalbaarheid van de realisatie van MFA Kienehoef (één gebouw met BS Kienehoef en OBS Springplank en andere partners zoals kinderopvang en wijkraad) nader worden onderzocht en uitgewerkt in combinatie met de plannen voor Sportzaal De Kienehoef.

"Op weg naar je beste ik"