Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Passend onderwijs

Met ingang van 01-08-2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Met het wetgevingstraject Passend Onderwijs staan scholen en besturen voor de opdracht te komen tot een continuüm van onderwijsondersteuning voor leerlingen.
Het uitgangspunt hierbij is dat reguliere basisscholen binnen hun basisondersteuning zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan onderwijsbehoeften van de leerlingen. Mocht de basisondersteuning niet toereikend zijn, dan zet het Samenwerkingsverband extra ondersteuning in.
De scholen van SKOSO werken vanaf 01-08-2014 officieel samen in het Samenwerkingsverband 30.06 en maken binnen het systeem van Passend Onderwijs afspraken over passend onderwijs voor alle leerlingen.
In het samenwerkingsverband participeren reguliere basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Middels een nieuwe interne zorgstructuur anticipeert SKOSO op Passend Onderwijs, waardoor goed onderwijs blijft gewaarborgd.

SAMENWERKINGSVERBAND

Passend onderwijs (SWV PO 30 06)
Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is. Om passend onderwijs te kunnen bieden werkt onze school, samen met andere scholen en besturen, samen in Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06). Onderling maken we afspraken over hoe we ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Bijvoorbeeld als er sprake is van dyslexie, bij gedragsproblemen, bij meer- en hoogbegaafdheid of bij taalachterstanden. In passend onderwijs heeft iedereen een rol: het schoolbestuur, leerkrachten en andere professionals, ouders, jeugdhulp, partners, gemeenten en het samenwerkingsverband.
Hoe passend onderwijs werkt en wie wat doet, leest u op de website van SWV PO 30 06. Hier vindt u ook een infographic en animatiefilm die meer uitleg geven.

De Ondersteuningsplanraad is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Hierin zijn ouders en docenten vertegenwoordigd. In het Ondersteuningsplan van SWV PO 30 06 staan afspraken over hoe we samenwerken, waar we in de periode 2019-2023 aan werken, hoe we middelen inzetten en hoe we kwaliteit bewaken.

Meer weten of op de hoogte blijven over passend onderwijs? Dat kan via www.swvpo3006.nl

Met ingang van 01-08-2016 krijgen alle besturen binnen het samenwerkingsverband middelen om zelf arrangementen voor kinderen binnen het basisonderwijs toe te kennen. De doelgroep betreft de circa 5% van alle kinderen, waarvoor de basisondersteuning ontoereikend is.
SKOSO heeft ervoor gekozen om voor invulling van deze arrangementen voor kinderen interne expertise in te zetten.

Wat doen wij:

Binnen de basisondersteuning komen we tegemoet aan onderwijsbehoeften van leerlingen.
Heeft een kind onderwijs/begeleidingsbehoeften die de basisondersteuning (inspectiekader) overstijgen, dan maken we als school gebruik van de procedure om passend onderwijs voor een kind te realiseren. In deze procedure is de bovenschools deskundige de contactpersoon/participant van SKOSO naar het SWV 3006.
Middels een Multi disciplinair overleg (MDO), voorgezeten door een trajectbegeleider van SKOSO, wordt met betrokkenen (ouders, school, externen) besproken welke onderwijs- en begeleidingsbehoeften nodig zijn voor de ontwikkeling van een kind.

Als blijkt dat voor een kind meer of andere ondersteuning nodig is, wordt door de bovenschools deskundige/ trajectbegeleider een arrangement bij het SWV 3006 aangevraagd.
Voor kinderen met spraak- taalproblemen en visus(zien) problemen loopt de procedure via respectievelijk “De Taalbrug” en “Visio”.

Ouder- en jeugdsteunpunt 30 06 geeft duidelijkheid over passend onderwijs

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt 30 06. De website is www.ouderjeugdsteunpunt3006.nl.

Op de website vind je informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je een vraag stellen? Dan kun je contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt 30 06.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Onze school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs) vormen de basis van het aantonen van de ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen.

SchoolOndersteuningsProfiel BS Kienehoef (SOP)

LEERLINGBEGELEIDING

Leerlingenzorg
Ieder kind dat onze school binnenstapt is uniek. We vinden dat uw kind onderwijs moet kunnen volgen binnen zijn /haar eigen ontwikkeling en mogelijkheden. Wij proberen als team maatwerk te bieden, waardoor uw kind een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen.
Voorwaarden hiervoor zijn drie basisbehoeften van kinderen:

  • geloven en plezier hebben in eigen kunnen
  • het gevoel hebben dat je zelf iets kunt
  • het gevoel hebben dat anderen je waarderen en met je om willen gaan

Om aan pedagogische en didactische onderwijsbehoeften tegemoet te komen, zorgen we als team voor een veilige en uitdagende leeromgeving.
Onderwijsbehoeften zijn vooral gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor het kind; wat heeft dit kind nodig om bepaalde doelen te bereiken? De uitdaging start bij de aanbieding van leerstof. We komen tegemoet aan kinderen die weinig tot geen instructie nodig hebben tot kinderen die extra instructie, extra begeleiding of een eigen leerlijn nodig hebben. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van het kind spelen hierbij een belangrijke rol.
De leerlingen zitten in jaargroepen bij elkaar. Individuele benadering en kennis van het kind zijn factoren die de leerkrachten in staat stellen zodanig onderwijs te geven dat kleine belemmeringen snel worden onderkend en opgelost en dat grotere belemmeringen minder vlug zullen ontstaan.
In de groep houden de leerkrachten de ontwikkeling en de leervorderingen van de kinderen bij. Zij doen dit door te kijken naar hun leerhouding en werkgedrag en naar de resultaten op het schriftelijke werk. Elke leerkracht gebruikt hiervoor hulpmiddelen of toetsen uit de methode.
Daarnaast wordt één of twee keer per jaar in de groepen 1 t/m 8 een methode-onafhankelijke toets (CITO) afgenomen voor taal, lezen en rekenen.
Wanneer extra begeleiding door de groepsleerkracht niet het gewenste resultaat oplevert, vindt er een interne bespreking plaats tussen de leerkracht en de intern begeleider.
Zo nodig wordt een beroep gedaan op externe expertise binnen SKOSO of wordt een instantie ingeschakeld, deze met toestemming van ouders.
Intern Begeleider

De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg op school en vormt hierin de spil in de zorgstructuur.
De belangrijkste taak hierin is de adviesrol, waar het gaat om kinderen en kwaliteitsontwikkeling van de school.

MIND
Mind is een project met als doel om passend onderwijs te realiseren voor cognitief getalenteerde (en onder presterende) leerlingen m.b.v. een beleidsplan.
Voor deze kinderen kan er gebruik worden gemaakt van een ander passend onderwijsaanbod. School overstijgend zijn er ook projecten/activiteiten waar kinderen aan kunnen deelnemen.

KAMELEONKLAS

Wij gaan uit van talenten van leerlingen. Ondersteuning van deze leerlingen vindt plaats op school. Sommige leerlingen hebben echter een extra ondersteuningsbehoefte, samenhangend met hun meer- en/ of hoogbegaafdheid. Deze leerlingen kunnen vanaf oktober 2019 deelnemen aan de Kameleonklas van SKOSO.
Zie bijgaande flyer voor meer informatie over De Kameleonklas