Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Schooldocumenten en protocollen

SCHOOLGIDS

Ouders hebben de taak om een school te zoeken waar hun kind zich het best kan ontplooien. Een school waar het kind zich veilig en prettig voelt en zich zoveel mogelijk kennis en vaardigheden eigen kan maken. Een schoolgids is een instrument om de ouders bij dit keuzeproces te helpen. Tevens willen we onze huidige ouders van alle relevante zaken op de hoogte brengen.
Scholen verschillen in de manier van werken, in sfeer en wat kinderen er leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Om ouders meer inzicht te geven in waar basisschool Kienehoef voor staat, wordt deze schoolgids uitgegeven. Zodat u weet wat onze school ouders en kinderen te bieden heeft. De echte sfeer zult u moeten ervaren en daarvoor kunt u gewoon een afspraak maken. We nemen graag de tijd om uw vragen te beantwoorden.

Ook verwijzen wij u graag naar Scholen op de kaart.

Na het lezen van deze schoolgids heeft u een reële indruk hoe leerkrachten, leerlingen en ouders een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op basisschool Kienehoef.

SCHOOLPLAN

Om de kwaliteit van het onderwijs op onze school te waarborgen worden er plannen gemaakt. De school legt aan de hand van deze plannen verantwoording af aan de Medezeggenschapsraad (MR), SKOSO en de inspectie van onderwijs. Iedere vier jaar maakt de school een nieuw plan. In dit plan is opgenomen waar de school voor staat, hoe het onderwijs wordt ingevuld, hoe we de kwaliteit waarborgen en wat de ontwikkeldoelen zijn de komende jaren.
Het schoolplan is goed gekeurd door de MR. De jaarplannen zijn opgenomen in het schoolplan en zullen per jaar verder uitgewerkt worden.

09UH Schoolplan Kienehoef 2019-2023.pdf

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN

We maken gebruik van een schoolveiligheidsplan.
Dit plan omvat protocollen op stichtingsniveau en protocollen op schoolniveau.

TEVREDENHEIDSPEILING

In april 2021 hebben onze ouders en de leerlingen van de groep 6 t/m 8 een tevredenheidspeiling ingevuld.
Via Scholen op kaart is de uitslag van de tevredenheidspeiling in te zien.

PROTOCOLLEN

Verdi en  AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In het “Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens” staat een beknopte opsomming gegeven welke gegevens scholen mogen uitwisselen. De gewijzigde wetgeving biedt ruimte voor verschillende vormen van elektronische uitwisseling van gegevens tussen scholen. In het Besluit wordt letterlijk gesproken over een landelijke standaard en deze Overstapservice Onderwijs (OSO).
De Inspectie van het Onderwijs zal toezicht houden op de juiste wijze van gegevensuitwisseling en naleving van de wettelijke bepalingen. Voor verdere informatie verwijzen we u naar het ‘privacybeleid van Verdi’.

AANDACHTSFUNCTIONARIS JEUGDHULPVERLENING

Aan onze school is een aandachtsfunctionaris jeugdhulpverlening verbonden. De aandachtsfunctionaris is werkzaam binnen het Basisteam Jeugd en Gezin van Sint-Oedenrode. Zij sluit aan bij een overleg (op vraag van school en ouders) als er hulpvragen zijn op zowel het gebied van school als opvoeding. De aandachtsfunctionaris denkt mee en adviseert in de vragen die er zijn. Het eerste gesprek zal op school plaats vinden. Na dat gesprek wordt bekeken of er een aanmelding bij het Basisteam Jeugd en Gezin moet volgen. De aandachtsfunctionaris zal vertrouwelijk met de informatie omgaan. De aandachtsfunctionaris geeft informatie en advies aan zowel ouders als school. We vinden het van belang om een goede samenwerking en korte lijnen te hebben tussen ouders, school en de aandachtsfunctionaris. Daarom vinden gesprekken zoveel mogelijk direct met alle partijen plaats. Als U vragen heeft over alleen de opvoeding, dan kunt U zelf bellen met het Centrum Jeugd en Gezin, telefoonnummer 0800-2540000.

ROOKVRIJ SCHOOLTERREIN

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school vanaf het nieuwe schooljaar een rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. Er mag ook niet gerookt worden buiten het schoolplein en bij de ingang van het plein en/of bij het hek, in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.

Waarom een rookvrij schoolterrein?
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben en dit ook handhaven. Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.